واژه هایم: درباره من

به هر تار جانم

صد آواز هست

دریغا که دستی به مضراب نیست.

من شبنم هستم نه چیزی بیشتر و نه چیزی کمتر…