واژه هایم: بدرود ۹۸ عزیز

سال خوب پایان ها

تمام شدی عزیزم

هر چه مانده بود و من تمام نکردم تو به پایان بردی

مرسی عزیزدل

۹۹ خوب

که زیبا و عاشقانه آمدی

با عشق بمون برای ما

راه زیادی مانده

میرویم تا به آخر زندگی

ما که وارثان عمیق ترین خاک جهانیم

میرویم تا شادی از آن ما باشد

می رویم تا جهان دیگری بسازیم و دیگر شویم

منتشرشده در واژه هایم | دیدگاه‌تان را بنویسید: